PHẬT SỰ MIỀN BẮC
Nhanh chóng - Kịp thời - Chính xác - Nhân văn

Phật học ứng dụng

Giáo dục – Giá trị cốt lõi của Phật giáo

Nền giáo dục Phật giáo luôn quan tâm đến đời sống xã hội, giúp con người hoàn thiện nhân cách sống với đầy đủ các giá trị về trí tuệ và đạo đức, tiến đến một thế giới hòa bình và hạnh phúc. Hơn 25 thế kỷ trước, nơi cội Bồ-đề, đức Thế Tôn vượt […]

Xem chi tiết

Ý tạo ác nghiệp đưa đến quả báo khổ

Kinh văn nói đầy đủ các nghiệp bất thiện thuộc về thân, miệng và ý. Trích đoạn này, chúng ta chỉ bàn về ba ác nghiệp của ý, do những suy nghĩ bất thiện gây ra.   Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ […]

Xem chi tiết

Thế nào là tu tâm dưỡng tánh?

Tu tâm dưỡng tánh là nơi đời mà hành đạo, nơi thân mà giữ đạo, nơi ý mà niệm đạo, nơi khẩu mà hợp đạo, nơi cõi trần mà nhập đạo, nơi cõi pháp mà xuất thế đạo. Phật tánh là tánh giác ngộ trong mỗi chúng sanh. Trần gian là cõi dục giới trong […]

Xem chi tiết

Những thói quen tạo thành ác nghiệp trên facebook

1. Đăng hình thức ăn mặn, tuy không trực tiếp giết, nhưng khuyến khích người khác giết. Quả báo của sự sát sanh là tổn thọ, bệnh tật ốm đau, tai nạn, kinh tế lui sụt, hiếm con. Đời sau tái sanh làm súc sanh trả nghiệp. Trái lại muốn tạo Phước nên chia sẻ […]

Xem chi tiết

Chữ duyên theo Phật giáo

 Hỏi: Tôi được biết về chữ duyên như vô duyên, kém duyên, hay xe duyên, nên duyên chồng vợ. Gần đây, tôi thường nghe những người Phật tử nói: nhân duyên sinh, thập nhị nhân duyên, vạn sự tùy duyên, muốn thành công phải hội đủ thiện duyên, muốn tiến tu cần phải tránh ác duyên […]

Xem chi tiết

Đời sống tâm linh làm nên giá trị người tu

Có một Tăng sinh nọ thường hay nhìn lỗi của người khác rồi nhận xét, phê bình, đánh giá với thái độ bất mãn. Tôi nói với vị ấy rằng nhìn lỗi của người khác làm gì rồi bất mãn, mà chắc gì nhận thức của mình đã đúng, mình chỉ cần tu cho mình […]

Xem chi tiết

Mối quan hệ tu sĩ và cư sĩ trong phật giáo

Tu sĩ và cư sĩ chính là những người con ưu tú của Đức Phật, nếu cả hai trang nghiêm tự thân, tu tập chuẩn mực và hoàn thành những trách vụ đã được phân định, luôn tương kính nhau bằng con mắt tuệ thì ngọn đèn sinh mệnh chánh pháp luôn được duy trì […]

Xem chi tiết

Ý nghĩa đời sống hòa hợp thanh tịnh

Trong cuộc sống, bất hòa là mối nguy hiểm, gây chia rẽ giữa người với người hay một nhóm người, tạo sự mất đoàn kết, ganh ghét dẫn đến đấu tranh, tàn hại lẫn nhau, và đưa đến sự hủy diệt. Trong đời sống xuất gia, Tăng đoàn tu học chung cần có sự hòa […]

Xem chi tiết